Connect with us

bhimgeet lyrics

Mahya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti Songs Lyrics

Published

on

Mahya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti Songs Lyrics

Kadubai Kharat Bhimgeet Singer’s famous Song “Mahya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti” Lyrics. Both in Marathi and English.

Marathi Version Lyrics of Mahya Bhiman Bharli Oti

खाकेत पोरगं, हातात झाडन, डोईवर शेणाची पाटी, 
कपडा ना लत्ता, खरकट भात्ता, फजिती होती मोठी
 माया भिमान, भिमान माय, सोन्यान भरली ओटी
 माया भिमान, भिमान माय, सोन्यान भरली ओटी ||

मोडक्या झोपलेली होती माय मोडकी ताटी, फाटक्या लुगड्याले होत्या माझ्या सतरा गाठी
पोरगं झालं साहेब सुना झाल्या साहेबीन सांगतात ज्ञानाच्या गोष्टी
 माया भिमान, भिमान माय, सोन्यान भरली ओटी

 कामगारकाही चाले सदा अनवाणी, पाई पाई जावे लागे तालुक्या ठिकाणी
  माझ्या बापानं नाय पाहिली ओ सायकल पोरले आली फटफटी 
  माया भिमान, भिमान माय, सोन्यान भरली ओटी ||1||

सांगू सांगू किती केले व भलते कष्ट, भेटे खायाले खरकट आणि उष्ट
घासातला घास दिला भिमान झकास वाटि वाटि, घासातला घास दिला भिमान झकास वाटि वाटि
माया भिमान, भिमान माय, सोन्यान भरली ओटी ||2||

मवा उत्तम माय खेळता मेळता होता, तवा सारंग चा मूळीच पत्ता नव्हता
पूर्वीच्या काळात असंच होत, भात माहि नाही व खोटी,
माया भिमान, भिमान माय, सोन्यान भरली ओटी ||3||

English Version

Khaket Porag, Haatat Jhadana, Doivar Shenachi Pati,
Kapda Na Latta, Kharkatat Bhatta, Fajiti Hoti Mothi,
Mahya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti 
Mahya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti  ||

Mahya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti 
Modkya Jhpdile Hoti Maay Modaki Taati, Faatkya Lugadyale Hoti Maay Satara Gaathi  
Poraga Jhala Saheb Suna Jhalya Sahebin Sangatat Dnyanachya Gosti 
Mahya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti ||1||

Kamgarkahi Chale Sada Anuvani, Paai Paai Jave Lage Talukya Thikani 
Maaye Bapane Naay Payli o Cycle Porale aali Fatafati 
Maya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti ||2||

Sangu Sangu Me Kiti Kele Ho Bhalte Kasta, Bhete Khayale Kharkat Aani Ushta 
Ghasatla Ghaas Dila Bhiman Jhakass Vaati Vaati, Yee Ghasatla Ghaas Dila Bhiman Jhakass Vaati Vaati
Maya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti ||3||

Mava Uttam Maay Khelata Melta Hota, Tava Sarang Cha Mulich Patta Navhta 
Purvichya Kalat Asach Hota, Baat Maay Nhayv Va Khoti,  Aavo Purvichya Kalat Asach Hota, Baat Maay Nhayv Va Khoti
Maya Bhiman, Bhiman Maay Sonyan Bharli Oti ||4||

We hope you got your favorite Songs Lyrics on this platform. Now you can read and Sing easily.

Trending